MCHK

Subtitle

Klubben har sin hemvist i Östegötland.

Klubben bildades på 1960 talet.

Klubben har som klubblokal Flygets hus i Malmslätt utanför Linköping.

 Vill Ni ha kontakt med oss så finns maillänkar + telefon nedan.

 Ordförande: Lennart Franzen: e-post tel. 0706459635

Kassör:  P-O Franssene-post  tel. 070-6129064070-6129064

 Besiktning och försäkringsfrågor: Håkan Johansson: e-post  tel.070-5905558070-5905558

 Vill Du komma till MCHK Centralt? http://www.mchk.org/

Under rubriken lokalklubbar kan Ni hitta hemsidor som innehåller mektips m.m.

Vill du prata med någon i MCHK centralt så kan du ringa kansliet på måndagar mellan 13.00-17.00 på telefon: 08-26 07 8408-26 07 84 eller skriva till: 

Motorcykelhistoriska Klubben 
Dukvägen 23
168 73 Bromma 

Vårt faxnummer är 08-25 78 84 och 
e-postadress: Länk

 

 

 

 

Om Du har frågor om försäkringen eller hjälp med ursprungskontroll. MHRF

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klubbens stadgar: MCHK Östgöta

Stadgar för Motorcykelhistoriska klubben Östgöta.                                                        2008-11-18

 

 

Att antagas vid ordinarie årsmöte 2009.

 

§1                         Klubben namn är MCHK Östgöta.

 

§2                         Klubbens natur och ändamål.

Motorcykelhistoriska Klubben är en politiskt obunden ideell organisation vars målsättning är:
-att med miljömässigt och kulturellt ansvar verka för bevarandet och restaurerandet av gamla och/eller unika motorcyklar och mopeder.
-att tillvarata och bevara det kulturhistoriska arv som är förknippat med motorcyklismen genom tiderna.
-att sprida kunskap om den kulturella, sociala, ekonomiska samt tekniska betydelse motorcyklismen haft i samhället.

 

 

§3                         Klubbens verksamhet.

-värna om och utveckla samhörigheten mellan avdelningar/sektioner och medlemmar.
-tillvarata medlemmarnas samfällda intresse i förhållande till MHRF, statliga och kommunala myndigheter och institutioner samt företag och sammanslutningar av skilda slag.
- aktivt verka för att verksamheten i miljömässigt hänseende bedrivs med största möjliga hänsyn. Fungera som serviceorgan för medlemmarna samt bistå dessa med råd och anvisningar beträffande verksamheter och därmed förknippade problem.

 

§4                         Medlemskap.

Medlemsskap kan vinnas av envar som inför styrelsen styrkt ett seriöst intresse för gamla och/eller unika motorcyklar eller mopeder och som godtagit klubbens målsättning och verksamhet.

Till Hedersmedlem kan den utses som under lång tid verkat inom klubben och gjort klubben stora tjänster eller eljest i mycket stor omfattning verkat för klubbens ändamål.

Förslag att utse någon till Hedersmedlem kan väckas av styrelsen, lokalavdelning/sektion eller enskild medlem. Förslag skall tillställas styrelsen minst två månader före medlemsmötet och skall behandlas enligt den ordning som stadgas i § 10.

 

 

§5                         Beslutande och verkställande organ.

Högsta beslutande organ inom klubben är medlemsmötet. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet handhas av klubbens styrelse, som är dess verkställande organ.

 

 

 

 

§6                         Verksamhetsåret samt årsmötet.

                             Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12

Årsmöte hålles på av styrelsen utsedd plats och årligen före utgången av mars månad. Styrelsen anger datum för årsmöte i aktivitetskalender för året före. Vid årsmötet gäller dagordning som följer nedan. Motioner eller övriga frågor som ska behandlas av årsmötet skall insändas till styrelsen skriftligen minst 4 veckor innan datum för årsmöte.

1 justering av röstlängd/medlemslista

2 fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

3 val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4 val av två justeringsmän, tillika rösträknare

5 genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll

6 föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse

7 genomgång av revisionsberättelse

8 fastställande av resultat- och balansräkning

9 fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

10 behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

11 val av styrelseledamöter

12 val av revisorer

13 val av ledamöter i valberedning

14 fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande                   verksamhetsår

15 övriga frågor.

 

Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

 

§7                         Revision.

Revisor skall vara en ordinarie och en suppleant. De skall väljas för ett år i taget. Styrelsen skall senast en månad före årsmötesdagen tillhandahålla revisorerna räkenskapshandlingar för granskning. Revisor skall när som helst under verksamhetsåret på begäran erhålla tillgång till räkenskapsmaterial och kassa för erforderliga kontroller.

 

 

§8                         Allmänt möte.

Extra ordinarie allmänt medlemsmöte skall hållas när styrelsen anser det erforderligt eller när minst 5 av klubbens medlemmar påkallar det. Styrelsen är då skyldig att utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats för mötet bestämmes av styrelsen eller av den grupp medlemmar som påkallar mötet. Beträffande kallelse till mötet, frågor på dagordningen och röstning gäller i tillämpliga delar vad om årsmöte är stadgat. Till kallelse till allmänt möte skall fogas dagordning och eventuella skriftliga motioner till mötet.

 

 

§9                         Styrelse.

Klubbens styrelse skall bestå av minst 3 medlemmar som ordinarie ledamöter samt minst 1 medlem som suppleant. Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 av dessa ledamöter eller suppleant är närvarande. Val av styrelseledamot sker på 2 år. Suppleant väljes för 1 år. Föreslagen styrelsemedlem skall vara personligen närvarande vid valet. Klubbens firma tecknas av ordföranden i förening med undantag av att Kassören tecknar ensam konton i bank och post.

Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 2 ledamöter så påfordrar.

                            

§10                       Avgifter.

Medlemsavgift samt inträdesavgift fastställes av årsmötet. Hedersmedlem erlägger ej någon avgift. Medlemsavgift gäller för tid som beslutas på årsmötet. Medlem som ej erlagt avgift på 2 efterföljande år, anses härigenom ha utträtt ur klubben och har ej rösträtt.

 

§11                       Utträde och uteslutning.

Medlem som genom skriftlig anmälan begär att få utträda ur klubben befrias omedelbart från medlemskapet. Inbetalda avgifter återbetalas ej. Medlem som grovt bryter mot klubbens målsättning eller syften kan uteslutas ur klubben genom beslut vid årsmöte eller allmänt möte.

 

§12                       Stadgeändring.

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem och skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmöte eller allmänt möte. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelse till årsmöte eller allmänt möte. Vid omröstning krävs att 2/3 av de närvarande bifaller ändringsförslaget.

 

§13                       Upplösning av klubben.

Endast klubbens styrelse kan till årsmöte eller allmänt möte föreslå att klubben  upplöses. Beslut om upplösning måste fastställas vid två på varandra följande årsmöten eller allmänna möten och med minst 3/4 av de närvarandes röster. Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar avyttras enligt årsmötets beslut.

 

Members Area

Recent Photos

Newest Members

Recent Forum Posts

Recent Blog Entries